۱۳۹۸-۰۴-۱۴
تاریخچه انواع خط

تاریخچه خط

انسان های نخستین به صورت ابتدایی زندگی می کردند و احتمالا نوعی تکبم ابتدایی و اولیه داشتند. آثار هنری و مصنوعات سنگی به دست آمده از آن دوران که برخی […]