آشنایی با مبانی چاپ

۱۳۹۸-۰۴-۱۴
کاغذ پاپیروس

کاغذ و سیر تحول آن

نخستین شکل ذخیره اطلاعات حکاکی بر روی سنگ ، سپس بر روی فلزات و در مرحله بعد استفاده از لوحه های گلی بوده است. قدیمی ترین نمونه های به دست […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
تاریخچه انواع خط

تاریخچه خط

انسان های نخستین به صورت ابتدایی زندگی می کردند و احتمالا نوعی تکبم ابتدایی و اولیه داشتند. آثار هنری و مصنوعات سنگی به دست آمده از آن دوران که برخی […]